Kickstarter shoes

Kickstarter shoes | Rizal Farok

new kicks via Kickstarter .. which is supposed to be easily washable.

#Kickstarter #fashion